Il Prof. Santo De Luca in occasione della festa della Regione Sicilia compone una poesia, e vuole condividerla con tutti noi

Sicilia

Non c’è n’autra Sicilia ta lu munnu

Picchi accussi dicidiu lu Padreternu

Quannu la Terra stava progettannu

 

Chi è terra di paradossi tutti lu sannu

Ca trovi lu paradisu miscatu cu l’infernu

Terra di sempre estati e picca invernu

 

Genti di tutti i lingue vai sentennu

Chi li bellizzi toi vannu girannu

E pi fortuna nostra iettunu lu bannu

 

Ah Terra mia quantu stai suffrennu

Io lu canusciu u mali chi ti fannu

Picchi  cumanna gente senza sennu

 

I megghiu figghi tutti si nni vannu

A circari travagghiu ta lu munnu

Restunu ca chiddi chi nomannu

 

A risolviri li to guai e u to malannu

servunu i megghiu medici du munnu

Prima chi la nostra Terra va a funnu

Santo De Luca